Jakie są rodzaje umowy o pracę?

Stosunek pracy jest oczywiście podstawą każdej umowy o pracę. Należy jednak pamiętać, że można wyróżnić różne rodzaje umowy o pracę.

Czym jest umowa o pracę?

Umowa o pracę to inaczej świadczenie stosunku pracy. Zobowiązuje ona pracownika do wykonywania określonej pracy pod nadzorem oraz kierownictwem pracodawcy. Za wykonaną pracę pracownik otrzymuje wynagrodzenie. Żeby zawiązać stosunek pracy niezbędne jest podpisanie takiej umowy. Chodzi tu przede wszystkim o specyficzną więź, która łączy pracodawcę oraz pracownika. Praca powinna być wykonywana w określonym przez pracodawcę miejscu i czasie. Za taką pracę musi być oczywiście wypłacone wynagrodzenie pracownikowi. Umowa o pracę jest umową wzajemną i dwustronnie zobowiązującą. Każda ze stron jakieś świadczenie spełnia, a jednocześnie również je otrzymuje. Najważniejsza cecha stosunku pracy to oczywiście odpłatność. Należy też pamiętać, że wynagrodzenie powinno być adekwatne do wykonywanej pracy i nie może być niższe niż pensja minimalna. Jest ona ogłaszana raz do roku, dlatego pracodawcy muszą się tego pilnować. W momencie podpisania umowy o pracę nawiązywany jest stosunek pracy. Obie strony muszą dokładnie umówić się co do warunków pracy oraz wynagrodzenia. Standardem jest przygotowanie umowy na piśmie. Warunki umowy muszą się również zgadzać z przepisami prawa pracy.

Jakie są rodzaje umów?

Można wyróżnić umowę o pracę na czas nieokreślony, umowę o pracę na czas określony, umowę na okres próbny oraz umowę o pracę na okres wykonywania określonej pracy. Umowa może być terminowa lub bezterminowa. Umowy bezterminowe są określane jako umowy na czas nieokreślony. Wśród umów terminowych można wyróżnić umowę na czas określony, umowę na czas wykonywania określonej pracy oraz umowę na okres próbny. W chwili, gdy czas umowy terminowej się kończy to jest ona rozwiązywana automatycznie. Jest także umowa na zastępstwo, którą się zawiera wtedy, gdy jest konieczność zastąpienia nieobecnego pracownika. Rodzaj umowy powinien być dokładnie określony podczas zawierania umowy o pracę. Czasami jednak nie jest on określony i wtedy trzeba go ustalić biorąc pod uwagę wszystkie okoliczności, które wystąpiły podczas nawiązywania stosunku pracy. Przyjęło się, że umowa jest zawarta na czas określony, jeżeli nie można wywnioskować rodzaju umowy o pracę na podstawie okoliczności, w których była zawarta. Nie jest oczywiście możliwe złożenie domniemania, że podpisana umowa była innego typu.

Korzyści z podpisania umowy

Podpisując umowę o pracę pracownik otrzymuje wiele korzyści. Przede wszystkim może on się czuć bezpiecznie, ponieważ okresy wypowiedzenia są gwarantowane przepisami prawa, tak samo jak liczba godzin oraz wynagrodzenie. Wypłaty powinny odbywać się regularnie co miesiąc. Na uwagę zasługuje fakt, że pracownik ma również prawo do urlopu wypoczynkowego oraz wychowawczego. Kodeks pracy gwarantuje także dodatkowe świadczenia finansowe, wśród których można wymienić ekwiwalent za urlop oraz odprawy pieniężne. Umowa na okres próbny nie może obowiązywać dłużej niż trzy miesiące. Jeśli umowa nie przekracza dwóch tygodni to okres wypowiedzenia umowy na okres próbny wynosi 3 dni robocze. Jeśli umowa była na trzy miesiące to ten okres jest równy 2 tygodnie. Na szczególną uwagę zasługuje fakt, że zarówno pracownik jak i pracodawca mogą wypowiedzieć umowę na okres próbny. Maksymalny czas obowiązywania umowy na czas określony wynosi 33 miesiące. W umowach na czas określony występuje także limit ilościowy. Oznacza to, że jedna firma może podpisać maksymalnie trzy umowy tego typu z danym pracownikiem.

Redakcja dobrecechy.pl