O nas

DOBRE CECHY

… to inicjatywa zrodzona w wyniku godzin rozmów z ludźmi, którzy całe swoje życie poświęcili na pracę będącą równocześnie ich pasją.
W trudnych czasach postępującej komercjalizacji strefy produkcji, handlu i usług ich działalność to jednostkowe przykłady, gdzie ręczna praca jest wciąż ceniona najbardziej. Procesy gentryfikacyjne sprawiają, że rok po roku walczą oni o swoje istnienie, nie ustępując miejsca kolejnym bankom, kantorom i hotelom. Lokalizacja w centrum Krakowa z jednej strony zapewnia im stosunkowo duży ruch (choć i z tym bywa różnie),
z drugiej jednak – problemem są regularne podwyżki czynszów, narzucane przez prywatnych właścicieli lub Zarząd Budynków Komunalnych.

Zagrożeń jest wiele, ale wydaje się, że równie ważnym, a niedocenianym jest problem o zgoła odmiennej naturze – brakuje młodych osób,
które zechciałyby poświęcić swój czas na naukę zawodu. Rzemieślnicy i handlowcy mają dosłownie „ręce pełne roboty”.
Z roku na rok jednak maleje liczba uczniów, a wiedza mistrzów jest bezcenna i unikalna.

Rzemieślnicy z nostalgią wspominają złote czasy Izby Rzemieślniczej, która dbała o trwanie tego dziedzictwa. Obecnie, gdy przynależność
do Cechów nie jest obowiązkowa, spadła jakość usług (każdy bowiem może założyć działalność o bardzo specjalistycznym charakterze),
a przyszłość rzemiosła stoi pod znakiem zapytania.

Zebranie historii, doświadczeń, rozmowa o problemach i ich rozwiązaniach może rzucić światło na zagadnienia, które pozostają dziś w cieniu głównego interesu władz miasta i developerów. Problematyka jest szeroka i dotyka najróżniejszych aspektów istnienia tych miejsc
na mapie Krakowa.

„Dobre Cechy” to autorska propozycja, która może wpłynąć na społeczne postrzeganie rzemiosła jako swoistego „skansenu”, zaktywizować samo środowisko oraz spopularyzować zawody rzemieślnicze wśród młodych osób. To bardzo szeroko zakrojony plan, ale musimy przyznać, że losy projektu póki co nie są znane nawet jej twórcom:)

Co kilka dni przedstawione zostanie kolejne miejsce, a nasza mapa nabierać będzie kolorów. Ponadto, w krótkich artykułach postaramy się zarysować problematykę funkcjonowania tych miejsc – kontekst społeczno-ekonomiczny. Pojawią się też rekomendacje, w których przedstawimy przede wszystkim książki, artykułu, filmy, konferencje, wydarzenia, a także podobne do naszej inicjatywy, które nas zainspirowały.

Zapraszamy do lektury, dyskusji i przesyłania swoich propozycji na Dobre Cechy Krakowa!

Jadwiga Zając

Zdjęcia i logo: Monika Chrabąszcz

Współpraca: M. Schutterly, M. Dymańska, P. Gębica, Chłopcy:)

Kopiowanie i rozpowszechnianie na wszystkich polach eksploatacji – autorskich treści bloga bez naszej zgody jest zabronione. Zamieszczone na stronie autorskie zdjęcia stanowią wyłączną własność www.dobrecechy.pl i chronione są prawem autorskim. Prawa autorskie jednoznacznie obejmują zakaz używania fotografii w celach komercyjnych oraz do wykorzystywania ich do druku.

Kontakt: jadwiga.zajac@dobrecechy.pl

http://www.tvp.pl/krakow/newsy/wideo/blog-dobre-cechy-krakowa-o-ginacych-zawodach/11758053

http://krakow.gazeta.pl/krakow/1,44425,13184480,Zawody_ginace__Nie_traktujcie_nas_jak_obiekty_ze_skansenu_.html

http://www.mck.krakow.pl/news/vi-edycja-akademii-dziedzictwa

Nasze dane:

Stowarzyszenie „Dobre Cechy”
ul. Jaglarzów 39
30-898 Kraków
NIP 6793098556
nr rach 04 1240 4533 1111 0010 5687 6667

Statut Stowarzyszenia „Dobre Cechy”

 Rozdział I. Postanowienia ogólne

 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Stowarzyszenie „Dobre Cechy” (dalej: Stowarzyszenie).
 2. Stowarzyszenie jest dobrowolnym zrzeszeniem zawiązanym dla realizacji celów przedstawionych w dalszej części statutu.
 3. Siedzibą Stowarzyszenia jest Kraków.
 4. Terenem działania Stowarzyszenia jest przede wszystkim obszar miasta Krakowa
  i Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego, a w dalszej kolejności obszar województwa małopolskiego i terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Dla realizowania swoich celów Stowarzyszenie może prowadzić działalność poza granicami państwa polskiego.
 5. Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nieokreślony. Posiada osobowość prawną
  i działa na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2001 r. nr 79 poz. 855 z późn. Zm.), postanowień niniejszego statutu
  oraz uchwał władz Stowarzyszenia.
 6. Stowarzyszenie może współpracować z krajowymi, zagranicznymi
  i międzynarodowymi organizacjami pozarządowymi i innymi instytucjami. Może też pozostawać członkiem tych organizacji na zasadach pełnej autonomii.
 7. Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków.
  Do prowadzenia swoich działań może zatrudniać pracowników oraz powoływać biura.

 Rozdział II. Cele i sposoby ich realizacji

 1. Celem stowarzyszenia jest:
  1. promocja zawodów rzemieślniczych i rzadko występujących punktów usługowo-handlowych,
  2. popularyzacja tych zawodów wśród społeczności lokalnej, szczególnie wśród młodzieży,
  3. animacja kultury w społecznościach lokalnych oraz różnorodna działalność kulturalna i edukacyjna,
  4. popularyzacja i ochrona dziedzictwa kulturowego,
  5. aktywizowanie społeczności lokalnej,
  6. wspieranie rozwoju gospodarczego, w tym rozwoju przedsiębiorczości,
  7. ochrona praw i obowiązków lokatorów,
  8. działalność na rzecz tworzenia i rozwoju społeczeństwa obywatelskiego,
  9. rozwijanie kontaktów i współpracy między społecznościami i organizacjami
   o podobnym profilu, na rzecz realizacji celów statutowych,
  10. promowanie postaw obywatelskich, promocja współpracy sektora pozarządowego z jednostkami administracji publicznej, wspieranie działań
   na rzecz społeczności lokalnych.
  11. Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
   1. prowadzenie bloga lub strony internetowej prezentującej wyżej wymienione zawody i miejsca,
   2. organizowanie imprez kulturalnych, wystaw, warsztatów, spotkań, wykładów, projekcji filmowych,
   3. wydawanie książek, czasopism, broszur związanych z celami Stowarzyszenia,
   4. produkcję i upowszechnienie utworów filmowych, fotograficznych i innych utworów audiowizualnych,
   5. aktywne uczestniczenie w życiu publicznym,
   6. prowadzenie kampanii społecznych,
   7. organizację projektów międzynarodowych,
   8. występowanie na prawach strony reprezentującej interes społeczny
    oraz interes prawny uzasadniony celami statutowymi w postępowaniach administracyjnych, procedurach związanych z celami Stowarzyszenia,
   9. współpracowanie z władzami i lokalnym samorządem na rzecz realizacji zamierzeń,
   10. gromadzenie środków finansowych (w tym zbiórki publiczne) na cele statutowe.
   11. Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej i jest organizacją non-profit. Statutowa działalność Stowarzyszeni może być prowadzona jako działalność nieodpłatna lub jako działalność odpłatna.
   12. Cały dochód Stowarzyszenia jest przeznaczany wyłącznie na realizację celów statutowych.

 Rozdział III. Członkowie Stowarzyszenia

 1. Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
  1. zwyczajnych,
  2. wspierających,
  3. honorowych.
  4. Członkiem zwyczajnym może zostać każda osoba fizyczna, w tym także niebędąca obywatelem Polski, która:
   1. Złoży deklarację członkowską z wnioskiem o przyjęcie na piśmie,
   2. Akceptuje cele i metody działania i statut Stowarzyszenia.
   3. Członkiem zwyczajnym staje się po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie uchwały Zarządu Stowarzyszenia.
   4. Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna lub osoba prawna deklarująca pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów Stowarzyszenia.
   5. Członkiem wspierającym staje się po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie uchwały Zarządu.
   6. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w działalność i rozwój Stowarzyszenia.
   7. Członkiem honorowym staje się po przyjęciu uchwały przez Walne Zebranie
    na wniosek 10 członków Stowarzyszenia.
   8. Członkowie zwyczajni mają prawo do:
    1. biernego i czynnego uczestniczenia w wyborach do władz Stowarzyszenia,
    2. zgłaszania wniosków dotyczących działalności Stowarzyszenia i kierowania
     ich do Zarządu lub pod obrady Walnego Zebrania,
    3. udziału w zebraniach Stowarzyszenia,
    4. udziału w działaniach prowadzonych przez Stowarzyszenie,
    5. otrzymywania informacji o działalności Stowarzyszenia.
    6. Członkowie zwyczajni, wspierający i honorowi mają obowiązek:
     1. przestrzegania statutu i uchwał władz Stowarzyszenia,
     2. dbania o dobre imię Stowarzyszenia.
     3. Członkowie wspierający i honorowi nie posiadają biernego oraz czynnego prawa wyborczego, mogą jednak brać udział z głosem doradczym w statutowych posiedzeniach władz Stowarzyszenia, poza tym posiadają takie prawa jak członkowie zwyczajni.
     4. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:
      1. dobrowolnej rezygnacji pisemnej z przynależności do Stowarzyszenia złożonej
       na ręce Zarządu, po uprzednim uregulowaniu wszelkich zobowiązań w stosunku do Stowarzyszenia,
      2. utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu,
      3. śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego.
      4. Pozbawienie członkostwa w Stowarzyszeniu może nastąpić w wypadku:
       1. łamania statutu i nieprzestrzegania uchwał władz Stowarzyszenia,
       2. skazania członka prawomocnym wyrokiem sądowym za umyślne przestępstwo,
       3. innego zachowania członka, naruszającego dobre imię lub interes Stowarzyszenia.
       4. Uchwałę potwierdzającą wygaśniecie członkostwa oraz uchwałę o pozbawieniu członkostwa w Stowarzyszeniu podejmuje Zarząd, który ma obowiązek niezwłocznego poinformowania zainteresowanego na piśmie o treści podjętej uchwały. Od uchwały Zarządu w sprawie przyjęcia w poczet członków Stowarzyszenia lub pozbawienia członkostwa, zainteresowanemu nie przysługuje możliwość odwołania.

Rozdział IV. Władze Stowarzyszenia

 1. Władzami Stowarzyszenia są:
  1. Walne Zebranie Członków,
  2. Zarząd,
  3. Komisja Rewizyjna.
  4. Kadencja wszystkich wybieralnych władz Stowarzyszenia trwa 2 lata, z możliwością nieograniczonego powtarzania.
  5. Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania i odbywają się w trybie jawnym.
  6. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia. W Walnym Zebraniu biorą udział:
   1. z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni,
   2. z głosem doradczym – członkowie wspierający, honorowi oraz zaproszeni goście.
   3. Walne Zebranie Członków może być zwyczajne i nadzwyczajne.
   4. Zwyczajne Walne Zebrania Członków zwołuje Zarząd raz w roku, zawiadamiając członków o jego terminie, miejscu i proponowanym porządku obrad co najmniej na 14 dni przed terminem Walnego Zebrania Członków, za pomocą poczty elektronicznej oraz w drodze ogłoszenia zamieszczonego w siedzibie stowarzyszenia.
   5. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków może się odbyć w każdym czasie i w każdej sprawie. Zwołuje je Zarząd z własnej inicjatywy, na żądanie członków Komisji Rewizyjnej lub na pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia.
   6. Wykreślono.
   7. Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy:
    1. określenie głównych kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia,
    2. uchwalanie zmian statutu,
    3. wybór i odwoływanie wszystkich władz Stowarzyszenia,
    4. udzielanie Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej,
    5. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
    6. rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu,
    7. rozpatrywanie postulatów zgłoszonych przez członków Stowarzyszenia
     lub jego władze,
    8. podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu
     jego majątku,
    9. podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia członka honorowego.
    10. Zarząd jest powołany do kierowania całą działalnością Stowarzyszenia zgodnie
     z uchwałami Walnego Zebrania Członków, a także reprezentuje Stowarzyszenie
     na zewnątrz.
    11. Zarząd składa się z 3 osób wybieranych przez Walne Zebranie, spośród których Walne Zebranie wybiera: prezesa, wiceprezesa i skarbnika.
    12. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na pół roku. Posiedzenia Zarządu zwołuje prezes.
    13. Zarząd kieruje bieżącą działalnością Stowarzyszenia w następujących sprawach:
     1. reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz,
     2. realizowanie uchwał Walnego Zebrania Członków,
     3. zarządza majątkiem Stowarzyszenia,
     4. przyjmuje darowizny, spadki, zapisy oraz składki,
     5. uchwala budżet Stowarzyszenia,
     6. powołuje i nadzoruje specjalistyczne komisje i zespoły robocze,
     7. przyjmuje i wyklucza członków Stowarzyszenia,
     8. zwołuje Walne Zebrania Członków,
     9. ustala wysokość składek członkowskich.
     10. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków wybieranych przez Walne Zebranie, spośród których Walne Zebranie wybiera: przewodniczącego, zastępcę przewodniczącego oraz sekretarza.
     11. Komisja Rewizyjna powołana jest do sprawowania kontroli nad działalnością Zarządu
      i przedstawia corocznie wniosek o udzielenie Zarządowi absolutorium.
     12. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
      1. kontrola całokształtu działalności Zarządu,
      2. prawo wystąpienia z wnioskiem o zwołanie Walnego Zebrania Członków,
      3. składanie wniosków o absolutorium dla Władz Stowarzyszenia,
      4. ocena pracy Zarządu, w tym corocznych sprawozdań i bilansu,
      5. składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zebraniu Członków
       wraz z oceną działalności Stowarzyszenia i Zarządu Stowarzyszenia.
      6. W razie, gdy skład władz Stowarzyszenia ulegnie zmniejszeniu w czasie trwanie kadencji, uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze kooptacji spośród członków Stowarzyszenie, której dokonują pozostali członkowie organu.

Rozdział V. Majątek i gospodarka finansowa

 1. Majątek Stowarzyszenia stanowią ruchomości, nieruchomości, fundusze oraz prawa na dobrach niematerialnych.
 2. Majątek Stowarzyszenia powstaje z:
  1. składek członkowskich,
  2. darowizn, zapisów i spadków,
  3. dotacji, subwencji, ofiarności publicznej,
  4. dochodów z działalności statutowej.
  5. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
  6. Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku Stowarzyszenia podejmuje Zarząd bezwzględną większością głosów, przy obecności przynajmniej dwóch jego członków.
  7. Wykreślono.
  8. Do podejmowania decyzji w sprawach finansowo-majątkowych i zaciągania zobowiązań wymagany jest podpis wszystkich członków Zarządu.
  9. Rokiem obrachunkowym jest rok kalendarzowy.

Rozdział VI. Postanowienia końcowe

 1. Uchwałę w sprawie zmiany statutu oraz uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje w toku głosowania Walne Zebranie Członków zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania. Głosowanie odbywa się w trybie jawnym.
 2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia, Walne Zebranie Członków określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenia majątku Stowarzyszenia.
 3. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszego Statutu mają zastosowanie przepisy prawa powszechnie obowiązującego.

Tekst jednolity z dn. 06.02.2014